KURUMSAL

ETİK, AHLAKİ VE TEMEL DEĞERLERİMİZ

I. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

A. Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

B. Gizlilik

Şirket çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirket faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dâhilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

C. Çıkar Çatışması

Uşak Seramik çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız.

D. Sorumluluklarımız

1. Yasal Sorumluluklarımız

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

4. Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Uşak Seramik San. A.Ş.nin sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız.

5. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

6. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

7. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

İnsan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir.

8. "Uşak Seramik" Adına Karşı Sorumluluklarımız

İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız.
 

II. İŞ ETİĞİ KURALLARINI DESTEKLEYEN POLİTİKALAR

A. Çıkar Çatışması Politikası

Uşak Seramik çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır.

Uygulama Esasları

ı. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetlerde Bulunmamak

ıı. Görevi Kötüye Kullanmamak

ııı. Şirket Kaynaklarını Şirket Amaçları İçin ve Tasarruflu Kullanmak

ıv. Şirketin Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Kişi ve/veya Kuruluşlarla Özel İlişki Kurmamak

v. Medya İle İlişkilerde Şirket Üst Yönetiminin Onayını Almak

vı. Şirketi Temsil Görevlerinden Kişi/Kurumlardan Ücret Almamak

B. Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası

Uygulama Esasları

Şirket çalışanlarının, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır.

Her takvim yılı ve hediyeyi veren kişi/kurum ayrı olmak üzere alınan hediyelerin toplam değeri 250 TL'den daha az ise hediye kabul edilebilir.

C. Gizli Bilgilerin Korunması Politikası

Gizli bilgilere ilişkin uyulması gereken esaslar aşağıda maddelenmiştir:

Gizli bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz.

Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez.

Gizli dosyalar kurum dışına çıkarılamaz.

Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz.

Şirket gizli bilgileri umumi yerlerde konuşulmaz.

Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapılamaz.

Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz.

D. Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi Politikası

Uygulama Esasları

1.  Şirket uygulamaları yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur.

2.  İnsan kaynakları politika ve tüm uygulamaların adil olmasını sağlar.

3. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.

4.  Şirkette farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.

5. Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.

6. Çalışanların fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.

7. İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.